Šperos.lt > Informatika > Programavimas > Programavimo kursiniai darbai
Programavimo kursiniai darbai

(25 darbai)

Asemblerinis programavimasUžduotis: Užduotyje įvedamas masyvas klaviatūra, suskaičiuojamas jo vidurkis. Toliau tikrinama ar masyvo elementas mažesnis už vidurkį, jei taip, jis pakeičiamas 0. Jei masyvo elementas didesnis už vidurkį, jis keičiamas 1. Rezultatas išvedamas į ekraną ir i failą rezult.txt. Jame pateikiamas pradinis masyvas, jo vidurkis, bei vienetinis masyvas. Vidurkis išvedamas kaip realusis skaičius (naudojant kablelį). Darbo eiga. Paprogramės naudotos. Skaityti daugiau
Asemblerinis programavimas (2)Kursinio darbo užduotis : Sukurti mano pačios nustatyto funkcionalumo programą, tenkinančią sekančius reikalavimus. Priemonės užduočiai įvykdyti. Programos funkcionalumo aprašymas. Atliktų programos testų pavyzdžiai. Išvados. Programos kodas LST failo pavidale. Skaityti daugiau
Bendros paskirties mikroprocesorinė sistema (MPS) (4)13 variantas. Užduotis: Suprojektuokite MPS, kurios sudėtyje yra nurodyto dydžio duomenų atmintis, programuojamas įtaisas, analoginio signalo įvedimo keitiklis. Sudarykite principinę schemą, paskaičiuokite laikinius ir apkrovimo parametrus. Ataskaitoje pateikite: MPS principinę schemą; Laikines diagramas; Apkrovos skaičiavimo rezultatus; Nurodytų programinių procedūrų suderintą tekstą asemblerio arba C kalboje. MPS principinė schema (pateikta priede). Laikinių diagramų tikrinimas. Apkrovos skaičiavimo rezultatai. Įtampų lygių suderinimo tikrinimas. Apkrovimo srovių tikrinimas. Nurodytų programinių procedūrų suderintas tekstas C kalboje. Skaityti daugiau
C++ programaUžduoties nr.23. Užduotis: Iš failo nuskaito tekstą; Suskaičiuoja kiek tekste yra tarpų; Panaikina visus tekste esančius tarpus; Apdoroja galimas klaidas, t.y. Į ekraną išveda pranešimus; Išveda į failą 2-ą ir 3-ą užduoties rezultatą. Programa. Header failai. Programos tekstas. Rezultatai. Skaityti daugiau
C++ programavimas: studentų sąrašaiPrograma, leidžianti nuskaityti 3 failus su juose esamais studentų sąrašais, įvedus datą, atrenka visus jaunesnius studentus bei atspausdina jų vardus, pavardes bei gimimo datas. Skaityti daugiau
Generatoriaus tyrimasProgramavimo inžinerijos kursinio darbo "generatoriaus tyrimas" dokumentacija. Proceso dokumentacija. Darbų organizavimas. Laiškai dėstytojui. Produkto dokumentacija. Reikalavimų dokumentas. Įvadas. Projekto alternatyvos. Prototipo analizė. Užsakovo reikalavimai. Vartotojo reikalavimai. Produkto apžvalga. Sistemos marketingo analizė. Techninių terminų žodynas. Formalios specifikacijos. Įvadas. Duomenų aibės ir ryšys tarp jų. Projektavimo dokumentas. Sistemos kūrimui naudojami CASE įrankiai ir metodai. Sistemos architektūra. Struktūrinis programos modelis. Testavimo dokumentas. Testavimo metodika. Instrukcija vartotojui. Sistemos teikiamos paslaugos. Vartotojo sąsajos testavimas. Vartotojo instrukcija. Programos failų išeities tekstai index.php (vartotojo aplinka, pirminių duomenų testavimas, vykdymas). Rand_funkc.php. Grafikas.php (duomenų atvaizdavimo failas). Skaityti daugiau
Hypertekstinės sistemos ir internetasĮvadas. Tikslas – mokėti atvaizduoti XML dokumentuose saugomus duomenis CSS ir XSLT technologijų pagalba. XML atvaizdavimas su CSS. XML transformacija į HTML su XSLT. DARBO APRAŠYMAS. XML duomenys. XML dokumento kompai.xml kodas. DTD failo kompai.dtd kodas. XML atvaizdavimas su CSS. CSS failo kodas. XML failo atvaizdavimas naršyklėje, pritaikius jam .CSS stilius. XSLT transformacijos. XSL failo kodas. Gauto HTML failo kodas. XML failo atvaizdavimas naršyklėje, pritaikius jam XSLT transformaciją. Išvados. Skaityti daugiau
Inžinerinių procesų modeliavimas. Duomenų analizė su StatisticaUžduotis. Inžinerinių procesų modeliavimas. Teršalų sklaidos dujinėse ir skystose terpėse matematinis modelis. Nežinomųjų parametrų (Q, Dy, Dz) įvertinimas remiantis stebėjimo duomenimis. Teršalų sklaidos pavaizdavimas trimačiu grafiku ir lygio linijomis. Prognozuojama teršalų koncentracija pjūviuose I ir II (I – kai y = b; II – kai eina per taškus (x1, y1) ir (x2, y2)). Duomenų analizė su Statistica. Matricos n × m duomenų generavimas. Kintamųjų charakteristikos ir ryšiai. Kintamųjų aprašomosios charakteristikos. Sklaidos diagrama (x2 ir x5). Kintamųjų skirstinių nustatymas ir pavaizdavimas histogramoje. Koreliacijos koeficientų apskaičiavimas ir jų reikšmingumų nustatymas. Regresinė analizė (x5 nuo x1, x2, x3). Skaityti daugiau
Java programavimasDarbo tikslas: Panaudoti per Javos programavimo kursą įgytas žinias ir parašyti programą Java kalba. Darbo užduotis. Savarankiškai sugalvoti užduoties temą ir parašyti programą kuri atliktų tokius veiksmus. Užduoties analizė. Pradinių duomenų failas. Sprendimo būdas. Klasių pavadinimai. Klasių aprašymai. Kintamųjų aprašymai. Veikimo principai. Galutiniai rezultatai. Programos kodas. Skaityti daugiau
Kalbos kodavimasĮžanga. Kalbos kodavimas. Koderis. Koderių savybės. Koderių klasifikavimas. Koderių charakterizavimo kategorijos. Kodavimo procesas. Kodavimo standartai. Kodavimo privalumai ir trūkumai. Laikinės srities kodavimas. (Im)Pulsinė kodinė moduliacija (IKM/PCM). Diferencialinė pulsinė kodinė moduliacija (DPCM). Adaptyvioji pulsinė kodinė moduliacija (APCM). Adaptyvioji pulsinė kodinė moduliacija. Adaptyvūs kvantuotojai. Delta moduliacija. Adaptyvioji delta moduliacija. Adaptyvus prognozuojamas kodavimas. Išvados. Terminai. Skaityti daugiau
LU faktorizacija ir HPL testasNašiųjų kompiuterinių sistemų kursinis darbas. Užduotis: Suprogramuoti tiesinių lygčių sistemos sprendimą skaidos (LU) metodu, atlikti testavimus savu testu, programa ir HPL testu. Našumo testavimas. Linpack benchmark testas. Uždavinio sprendimas. Testų rezultatai. Skaityti daugiau
Mašinos trečioji akisĮvadas. Tikslas. Kompiuterinė rega automobilyje. Kelio aptikimo procesas. Kursinio programinės dalies aprašymas. Programos blokinė schema. Programos veikimas. Išvados. Priedai (1). Skaityti daugiau
Objektinis programavimas: elektroninis dienynasPrograma, parašyta Delphi kalba. Įvadas. Užduoties formulavimas. Užduoties analizė. Loginis duomenų modelis. Veiksmai. Programinės dalies aprašymas. Vartotojo instrukcija. Bendra programos langų priklausomybė. Blokinė schema. Išvados. Skaityti daugiau
Operacinės sistemos: REXProgramuotas testas. Programuota su REX operacine sistema. Skaityti daugiau
Optimizavimo metodai (2)Pirma dalis. Sprendžiame tiesinio programavimo metodu. Užrašome ir sprendžiame dualųjį uždavinį. Perrašome uždavinį kanonine forma. Antra dalis. Simplekso metodu išspręsti tiesinio programavimo uždavinį. Trečia dalis. Skaityti daugiau
Optimizavimo metodai (3)13 variantas. Pirmoji užduotis. Užduoties tikslas: Išspręsti tiesinio programavimo uždavinį, užrašyti ir išspręsti dualujį uždavinį, perrašyti duota uždavinį kanonine forma. Išspręsti tiesinio programavimo uždavinį. Užrašyti ir išspręsti dualujį uždavinį. Perrašyti duota uždavinį kanonine forma. 2-oji užduotis: M-metodu arba dviejų etapų metodu rasti pradinį sprendinį, Simplekso metodu išspręsti tiesinio programavimo uždavinį. Pirmoji iteracija. Antroji iteracija. Trečioji iteracija. Ketvirtoji iteracija. Penktoji iteracija. Trečioji užduotis: naudojant vieną iš nurodytų metodų, rasti pradinį transporto uždavinio sprendinį, potencialų metodu išspręsti duotą transporto uždavinį ir rasti optimalų pervežimo planą. Išvados. Skaityti daugiau
Projekcinės tekstūros Direct3DGrafikos programavimo technologijų kursinis darbas. Įvadas. Trumpai apie 3D vaizdus. Projekcinis šešėliavimas. Projekciniai šešėliai ir šviesa. Projekcinių tekstūrų koordinačių generavimas. Projektavimas už [0,1] ribų. Išvados. Darbas iliustruotas paveikslėliais. Skaityti daugiau
R paketo naudojimas tūrio radimo uždaviniams spręstiĮvadas. Darbo tikslas – R paketo naudojimas tūrio radimo uždavinių sprendimui. Teorinė dalis. Temos analizė. R paketas. Maple, Mathcad. Darbo srities analizė. Operatoriai. Integralai. Sintaksė. Grafika. Praktinė dalis. Uždaviniai. 1 uždavinys: Stačiosios prizmės pagrindas yra trikampis, kurio dvi kraštinės yra lygios 3cm ir 5 cm, o kampas tarp jų 1200. Prizmės šoninė briauna lygi 8cm. Raskite prizmės paviršiaus plotą ir tūrį. 2 uždavinys: Rutulio spindulys lygus 6 dm. Ją kertanti plokštuma eina per rutulio skersmens galą ir su skersmeniu sudaro 300 kampą. Raskite pjūvio plotą ir dalių, į kurias šis pjūvis daliją rutulį, tūrius. 3 uždavinys: Į taisyklingąją trikampę prizmę, kurios pagrindo kraštinė lygi 6 cm, o prizmės aukštinė – 12 cm, įbrėžtas ritinys. Raskite ritinio tūrį, prizmės tūrį. 4 uždavinys: Į nupjautinį kūgį įbrėžtas rutulys. Kūgio sudaromoji lygi 12 cm ir pasvirusi į pagrindo plokštumą 600 kampu. Raskite nupjautinio kūgio šoninio paviršiaus plotą, nupjautinio kūgio tūrį, rutulio tūrį. 5 uždavinys: Rutulio išpjovos ašinio pjūvio lankas lygus 1200 , o rutulio spindulys lygus 12 cm. Raskite šios išpjovos tūrį ir išpjovai atitinkamos nuopjovos tūrį. 6 uždavinys: Piramidės pagrindas – statusis trikampis, kurio statiniai 3 dm ir 4 dm. Į piramidę įbrėžtas kūgis. Jo sudaromoji pasvirusi į pagrindo plokštumą 300 kampu. Raskite piramidės tūrį, kūgio paviršiaus plotą ir kūgio tūrį. 7 uždavinys: Nupjautinės piramidės pagrindai yra taisyklingieji trikampiai, kurių kraštinės lygios 5 cm ir 3 cm. Viena šoninė briauna statmena pagrindo plokštumai ir lygi 1 cm. Raskite nupjautinės piramidės šoninio paviršiaus plotą ir tūrį. 8 uždavinys: Apskaičiuokite tūrį kūno, kurį riboja plokštumos x+2y-z=0, 2x+3y-18=0, x-2y-2=0, x=3, z=0. 9 uždavinys: Apskaičiuokime tūrį kūno, kurį iš viršaus riboja plokštuma 2-x-y-2z=0, iš apačios xOy plokštuma, iš šonų – cilindrinis paviršius y=x2 ir plokštuma y=x. 10 uždavinys: Apskaičiuokime tūrį kūno, kurį iš viršaus riboja paviršius x2+y2-z=0, iš šonų plokštumos x=a, y=b (a>0, b>0), xOz ir yOz, iš apačios xOy plokštuma. 11 uždavinys: Kūną V riboja paviršius z=y2-x2 ir plokštumos z=0, y=0, y=b. Apskaičiuokite to kūno tūrį. 12 uždavinys: Apskaičiuokite tūrį V tetraedro, apriboto plokštumų x = 0, y = 0, z = 0, x + y + z = 2. 13 Uždavinys: Apskaičiuosime tetraedro tūrį V, apriboto plokštumomis x+y+z=2, z=1, x=0, y=0. Tetraedro trys kraštinės yra a=b=c=1 ir lygiagrečios atitinkamai x, y ir z ašims, o kitos trys kraštinės. Uždavinio palyginimas. Problemų ir jų sprendimų aprašymai ir pagrindimai. Darbo rezultatų analizė. Išvados. Priedai (1). Skaityti daugiau
Relaksacijos metodasUždavinio formulavimas. Duota netiesinė lygtis. Rasti jos sprendinį. Teorinė dalis. Šaknies atskyrimas (šaknies izoliacinio intervalo radimas). Relaksacijos metodas. Programos sudarymas. Programos testavimas. Skaityti daugiau
Rezidentų paskyrimas į ligoninesĮžanga. Uždavinio modelis. Algoritmas. Programos kodas. Įvedimas/išvedimas. Išvados. Skaityti daugiau